راهنمای ترسیم نمودار در سایت


برای دیدن این آموزش در خود صفحه روی کلیک کنید تا آموزش دیده شود و روی گزینه کلیک کنید تا آموزش پنهان شود. و روی نوار لغزنده   | | | | | | | | |   کلیک کنید تا اندازه قاب تغییر پیدا بکند.

موضوعات:
نحوه کار
  ثابتها
  توابع
     توابع مقدماتی
     توابع مثلثاتی و هایپربولیک
     توابع غیر دیفرانسیلی
     توابع امار و احتمال
     توابع خاص
     توابع برنامه ای
     تکرار و فراکتال
     معادلات مشتق و انتگرال
تنظیم نمایشگر
حساب کردن یک نقطه در یک تابع
بارگزاری و ذخیره
بازی و سرگرمی

بوسیله رسم نمودار سایت می توانید نموار سه تابع را بکشید. برای اینکار باید فرمول تابع را در سه مکانی که برای اینکار قرار داده شده است بگذارید. برای کارکرد بهتر سایت توصیه می شود که جاوا اسکریپت را در سیستمتان فعال بکنید.فعال کردن جاوا اسکریپت.

رسم نمایش نمودار مرتبت با توابع گذاشته شده بازیابی برگشت تمام مقادیر به قبل استاندارد تغییر تمام تنظیمات انجام شده به حالت استاندارد

نحوه کار

فرمولهای f(x) , g(x), h(x) می تواند شامل علائم زیر باشد:

xمتغیر x
0-9 اعداد , مانند 123.45 بکار بردن اعداد در سیستم محدود است و شما نمی توانید اعداد خیلی بزرگ را در سیستم وارد بکنید. حداکثر عددی که شما می توانید بصورت عددی وارد بکنید مقدار 100000( -100000) است. همچنین این محدودیت اعداد برای محورها هم صادق است.
اعداد خیلی بزرگ می توانند بصورت 2.5E20 نمایش داده شوند که معادل 2.5*1020, اعداد کوچک نیز بصورت مشابه به صورت 3E-10برای 10-10*3 , نمایش داده می شود. این سیستم دهدهی هم برای توانهای حداکثر 12 کاربرد دارد
. , نقطه و کاما برای گذاشتن اعشار بکار می رود , مانند 1.5 یا 1,5
( ) [ ] { } < > براکت کردن, مانند {[(1+x)/(2-x)+1]*3}/(2*x^2) برای ترتیب بخشی به اعمال استفاده می شود. هر براکتی که باز می شود باید بسته شود. و بر اساس جایگاه استفاده از آن باید استفاده کرد

# جدا کردن فرمولهایی با چند متغیر , مانند scir(x#2)
asyمجانب عمودی برای یک نقطه ثابت , مانند : asy(1) یا asy(e)
Q تعویض با فرمولی تعریف شده

_ عملگرهای مقدماتی حساب

+ جمع , مانند x+1
- تفریق , مانند 1-x
* ضرب , شما زمانی می توانید این علامت را از قلم بیاندازید که نوشته شما بصورت استاندارد در ریاضی باشد و بین یک حرف و یک عدد باشد مانند 2x بجای 2*x , اما نمی توانید بنویسید xsin(x) یا بنویسید ex.
/ : تقسیم , مانند 1/x یا 1:x

بالا

ثابتها

e عدد اویلر: 2.718281828459
pi π, عدد پی: 3.1415926535898
pi2 π/2, عدد پی تقسیم بر 2 : 1.5707963267949
sq2 مجذور عدد 2: 1.4142135623731
go رابطه نسبت طلایی: 1.6180339887499
d ثابت دلتا: 4.6692016091030

بالا

توابع

توابع تو در تو مانند sin(pow(x#2/3)) یا توابع کثیر الجمله مانند 2*x^3-4*x^2+x+1 مشکلی ندارند. همچنین توابع چند متغیره مانند normمی توانند شامل x و یک یا چند جایگاه دیگر باشند. روش صحیح نمایش در مثالها عرضه شده است

بالا

_ توابع مقدماتی

^ یا powتوان , مانند x^2 یا pow(x#2) برای x2برای ریشه می توان بدین صورت نوشت x^(1/2) یا x^.5 برای ریشه چهارم x , توابع نمایی مانند e^x برای ex.
  ریشه های متغیرهای منفی زمانی نشان داده می شود که توان 1 باشد یا مخرج توان عددی فرد باشد (مانند x^(1/3) )برای نمایش تابعی بصورت x^(2/3) , شما می توانید از تابع (x^(1/3))^2نیز استفاده کنید.
sqr ریشه دوم مانند sqr(x)برای نمایش x^(1/2).
exp تابع نمایی , مانند exp(x) که معادل است با e^x.
log لگاریتم طبیعی , مانند log(x)
log10 لگاریتم 10 , مانند. log10(x)
logn لگاریتم در پایه n , مانند logn(2#x) برای لگاریتم در پایه 2

بالا

_ توابع مثلثاتی و هایپربولیک

sin سینوس , مانند sin(x)
cos کسینوس , مانند cos(x)
tan نانژانت , مانند tan(x)
cot کتانژانت , مانند cot(x)
sin2 مربع سینوس , مانند sin2(x)
cos2 مربع کسینوس , مانند cos2(x)
tan2 مربع تانزانت , مانند tan2(x)
cot2 مربع کتانژانت , مانند cot2(x)
arcsin آرک سینوس , مانند arcsin(x)
arccos آرک کسینوس , مانند arccos(x)
arctan آرک تانژانت , مانند arctan(x)
arccot آرک کتانژانت , مانند arccot(x)
sinh سینوس هایپربولیک , مانند sinh(x)
cosh کسینوس هایپربولیک , مانند cosh(x)
  tanh تانژانت هایپربولیک , مانند tanh(x)
coth کتانژانت هایپربولیک , مانند coth(x)
arsinh مساحت سینوس هایپربولیک , مانند arsinh(x)
arcosh مساحت کسینوس هایپربولیک , مانند arcosh(x)
artanh مساحت تانژانت هایپربولیک , مانند artanh(x)
arcoth مساحت کتانژانت هایپربولیک , مانند arcoth(x)
sec سکانت , مانند sec(x)
cosec کسکانت , مانند cosec(x)
arcsec آرک سکانت , مانند arcsec(x)
arccosec آرک کسکانت ع مانند arccosec(x)
sech سکانت هایپربولیک , مانند sech(x)
cosechکسکانت هایپربولیک , مانند cosech(x)
arsech مساحت سکانت هایپربولیک , مانند. arsech(x)
arcosech مساحت کسکانت هایپربولیک , مانند arcosech(x)

cat زنجیره , مانند cat(2#x) برای 2*cosh(x/2). متغیر اول ثابت a است
gd تابع گودرمان , مانند gd(x) برای arctan(sinh(x)).
siv سمیورسوس , مانند siv(x) برای sin2(x/2).
sinc عدد اصلی سینوس , مانند sinc(x) برای sin(x)/x.
tanc تابع تانس یا عدد اصلی تانژانت , مانند tanc(x) برای tan(x)/x.
hubb خم هابرت, مانند hubb(x) برای 1/(2+2*cosh(x)).
L تابع لانگوین , مانند L(x) برای coth(x)-1/x.

deg تبدیل مقدار رادیان به درجه معادل , مانند deg(pi)
rad تبدیل درجه به مقدار رادیان معادل , مانند rad(180)

بالا

_ توابع بدون مشتق

abs قدر مطلق , مانند abs(x)
min مینیموم چند متغیر , مانند min(1#x#x^(1/3)) برای نشان دادن مینیمم 1 و x و ریشه سوم x.
max ماکسیمم چند متغیر , مانند max(abs(x)#x*x) بعنوان ماکسیمم قدرمطلق x و x2.
% باقیمانده تقسیم بر اعداد صحیح , مانند 10%x
fmod باقیمانده تقسیم برای نقاط متغیر , مانند fmod(x#1) برای نمایش اعشار یک عدد
R گرد کردن , مانند R(x#2) نمایش با دو رقم اعشار R(x) نمایش به صورت عدد حقیقی
R0 قطع ( گرد کردن به پایین ) , مانند R0(x)
R1 گرد کردن به بالا , مانند R1(x)
dist توابع متریک , مانند dist(x) برای نزدیک ترین عدد صحیح
prime توابع اعداد اول , مانند prime(x) که به ما نزدیک ترین عدد اول کوچکتر از x را می دهد (یا خود x اگر عدد اول باشد) برای تمام x≥2 و x≤100000. برای تمام 4 تابع اول اعداد اعشاری رند می شوند
prime1 تابع پیدا کردن عدد اول , مانند prime1(x) که اعداد اول را نمایش می دهد و اگر عدد اول نباشد به ما صفر می دهد. برای نمایش اعداد اول در طول محور x ها نباید مقدار عرض صفحه را از 500 تغییر بدهید و همچنین باید قطب را خاموش کنید.
prime2 تابع تعداد فاکتورهای اول یک عدد , مانند prime2(x) که به شما تعداد فاکتورهای مختلف اعداد صحیح را می دهد
prime3 تابع پیدا کننده میزان تمام فاکتورهای اول , مانند prime3(x) که به شما تعداد همه فاکتورهای اول با تکرار را می دهد مانند : prime2(4) = 1, whereas prime3(4) = 2. اگر prime3(x) = 1, آنگاه x خود اول است
div تابع تعداد مقسوم علیه های یک عدد , مانند div(x) که به شما تعداد مقسوم علیه اعداد صحیح را می دهد. اعداد غیر صحیح گرد می شوند
dig مجموع ارقام یک عدد , مانند dig(x) که به شما مجموع اعداد حقیقی را می دهد. اعداد غیر صحیح گرد می شوند و - را نادیده می گیرد
dig2 مجموع ارقام یک عدد ( به صورت متوالی ) مانند dig2(x) که مجموع ارقام اعداد حقیقی را چندین بار حساب می کند و در نهایت یک عدد بین 0 تا 9 به شما می دهد.
adig مجموع متناوب ارقام اعداد (ارقام را متناوبا مثبت و منفی می گذارد) مانند adig(x) اعداد غیر صحیح گرد می شوند و - نادیده گرفته می شود.
fac فاکتوریل , مانند fac(x) اعداد غیر صحیح گرد می شوند
H تابع تعیین مثبت یا منفی , مانند H(x) 0, اگر x≤0, وگرنه 1.
Hm تابع تعیین مثبت یا منفی توابع چند متغیره , مانند Hm(x*x-1#sin(x)) 0, اگر کمتر از مقدار باشد ≤0, وگرنه 1. هر تعداد آرگومانی که دوست دارید می توانید وارد بکنید.
sig تابع تعیین علامت , مانند sig(x)
haar موج هار , مانند haar(x)
gcf بزرگترین مقسوم علیه مشترک , مانند gcf(8#x) که به شما بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین دو عدد را می دهد . اعداد غیر صحیح رند می شوند.
lcm کوچکترین مضرب مشترک , مانند lcm(8#x) که به شما کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد صحیح را می دهد. اعداد غیر صحیح رند می شوند
mo تابع موبیوس , مانند mo(x) که اگر قابل تقسیم به یک مربع کامل بزرگتر از 1 باشد یا عدد 1 باشد , عدد 0 را می دهد , و هنگامی که فاکتورهای آن فرد باشد -1 می دهد و اگر فاکتورهایش زوج باشد به شما 1 می دهد. اعداد غیر صحیح رند می شوند . حداکثر عدد مجاز 100000 است.
toti توابع اوبلر , مانند toti(x) شمار تمام اعداد صحیح کوچکتر از x که نسبت به x اول هستند. اعداد غیر صحیح گرد می شوند.
odd تابع پیداکننده اعداد فرد , مانند odd(x) زمانی عدد را برمی گرداند که عدد فرد باشد. اعداد غیر صحیح گرد می شوند.
even تابع پیداکننده اعداد زوج , مانند even(x) زمانی عدد را برمی گرداند که عدد زوج باشد. اعداد غیر صحیح گرد می شوند.
bin ضریبهای دوجمله ای , مانند bin(4#x) برای دو متغیر n و k , اعداد غیر صحیحگرد می شود
tri خم مثلث , مانند tri(1#2#x) متغیر اول دوره و متغیر دوم دامنه است
rect خم مستطیلی , مانند rect(1#-1#2#x) متغیر اول حد بالا , متغیر دوم حد پایین و متغیر سوم طول دوره است
saw موج دندانه دار , مانند saw(2#1#x) اولین متغیر نشاندهنده دوره و متغیر دوم دامنه تغییر است.
saw2 موج دندادنه دار معکوس , مانند saw2(2#1#x) اولین متغیر نشاندهنده دوره و متغیر دوم دامنه تغییر است.
ramp تابع صعود , مانند ramp(1#2#1#x) متغیر اول مقدار اولیه , متغیر دوم مقدار انتهایی و متغیر سوم میزان بلندی است.
ramp2 معکوس تابع صعود , مانند ramp2(1#2#1#x) متغیر اول مقدار اولیه , متغیر دوم مقدار انتهایی و متغیر سوم میزان بلندی است.
trap تابع ذوزنقه ( ذوزنقه وار) مانند trap(-4#-1#3#2#3#x) متغیر اول عدد شروع بالارونده است , متغیر دوم عدد انتهای ضلع بالارونده است, متغیر سوم میزان ارتفاع را تعیین می کند , متغیر چهارم عدد ابتدای ضلع پایین رونده است و عدد پنجم انتهای ضلع پایین رونده است.
poly خطوط شکسته , مانند poly(-4#2#-3#4#-2#1#-1#0#0#3#1#2#2#-1#3#3#4#1#x) یک نقشه از شما می گیرد و به شما یک نقشه از چند ضلعی را می دهد. در اینجا , (-4,2) به نقطه (-3,4)وصل می شود, و بعد به نقطه (-2,1) وصل می شود و به همین ترتیب به نقاط دیگر . نتغیر اول در هر نقطه مقدار x و متغیر دوم مقدار y را می دهد. متغیر x باید در هر مرحله افزایش پیدا بکند. و هر نقشه باید دارای نقطه ابتدایی و نقطه انتهایی باشد ( همه نقاط باید دارای x و y باشند) poly(-4#2#0.5#-4#4#1#x)
rand یک عدد صحیح تصادفی بین دو عدد صحیح دیگر , مانند rand(0#2) اعداد 0 یا 1 یا 2 می دهد
rand2 عدد تصادفی بین دو عدد با جایگاه اعشاری ( حداکثر 9 رقم اعشار ) rand2(0#1#3) یک عدد تصادفی بین 0 و 1 با دقت سه رقم اعشار می دهد.

بالا

_ توابع آمار و احتمال

norm توزیع نرمال , مانند norm(0#1#x) برای توزیع نرمال . متغیر اول امید ریاضی و متغیر دوم انحراف استاندارد است
phi Φتابع توزیع تجمعی گاوس , مانند phi(0#1#x) این تابع بستگی خاصی به نمایش فاصله دارد. در مقادیر آزاد معقول , توزیع نرمال نقطه شروع را نقطه ای نزدیک صفر انتخاب می کند. که برای نمایش دو تابع توصیه می شود.
chi2 توزیع کای دو (خی دو یا مربع کای) مانند: chi2(3#x) ، اولین مقدار تعداد درجات آزادی است.
ichi2 توزیع کای دو معکوس , مانند : ichi2(3#x) ، اولین مقدار تعداد درجات آزادی است.
sichi2 توزیع کای دوی معکوس مقیاسی ، مانند : sichi2(3#1#x) اولین مقدارتعداد درجات آزادی و دومین مقدار پارامتر مقیاس است، هر دو مقدار باید بزرگتر از صفر باشند >0.
chi توزیع کای ، مانند: chi(3#x) اولین مقدار تعداد درجات آزادی است.
stud توزیع t- استیودنت،مانند: stud(2#x) اولین مقدار تعداد درجات آزادی است.
F توزیع F ( فیشر سندکر) ، مانند : F(5#2#x) دو مقدار اول، تعداد درجات آزادی هستند.
Fz توزیع z فیشر ، مانند : Fz(5#2#x) دو مقدار اول تعداد درجات آزادی هستند.
lnorm توزیع لگ – نرمال ، مانند : lnorm(0#1#x) ، اولین مقدار میانگین و دومین انحراف معیار (انحراف استاندارد) است.
cau توزیع کوشی یا توزیع لورنز ، مانند : cau(0#1#x) برای توزیع کوشی استاندارد، اولین مقدار پارامتر مکان و دومین مقدار پارامتر مقیاس است.
lapc توزیع لاپلاس، مانند : lapc(0#1#x) اولین مقدار پارامتر مکان و دومین مقدار پارامتر مقیاس است.دومین پارامترباید بزرگتر از صفر باشد >0.
logd توزیع لجستیک، مانند: logd(1#2#x) اولین مقدار پارامتر مکان و دومین مقدار پارامتر مقیاس است.
hlogd توزیه لجستیک ناقص، مانند: hlogd(x)
rlng توزیع ارلانگ ,مانند: rlng(5#1#x) ، اولین مقدار پارامتر شکل و دومی پارامتر نرخ است. اولین پارامتر باید عددی طبیعی باشد.
pon توزیع نمایی، مانند: pon(1#x) اولین مقدار پارامتر نرخ است.
cosd توزیع کسینوس برجسته ، مانند : cosd(0#1#x) اولین مقدار پارامتر مکان و دومین مقدار پارامتر مقیاس است. در فاصله [پارامتر مقیاس+ پارامتر مکان; پارامتر مقیاس- پارامتر مکان]تعریف شده است.
sechd Hyperbolic secant distribution, e.g. sechd(x)
kum توزیع کاماراسوامی ، مانند : kum(2#3#x) دو مقدار اول تصویر مقدارهای a و b هستند.
levy توزیع لیوی ، مانند : levy(1#x) مقدار اول شاخص مقیاس است.
rlgh :توزیع ریلی، مانند : rlgh(1#x) اولین مقدار پارامتر مقیاس است.
wb توزیع وایبل،مانند : wb(2#1#x) ، اولین مقدار پارامتر شکل است و دومی پارامتر مقیاس است.
wigتوزیع نیمدایره ویگنر ، مانند : wig(1#x) مقدار اول شعاع است.
gammad : توزیع گاما، مانند : gammad(2#3#x) اولین مقدار پارامتر شکل و دومی پارامتر مقیاس است.
igammad توزیع گامای معکوس، مانند : igammad(2#1#x) اولین مقدار پارامتر شکل و دومی پارامتر مقیاس است.
igauss توزیع گوسین معکوس، مانند: igauss(1#0.25#x) اولین مقدار پارامتر شکل و دومی پارامتر مقیاس است.
betad توزیع بتا، مانند : betad(2#3#x) دو مقدار اول پارامتر های شکل هستند که باید بزرگتر از صفر باشند ≥0. بشرط آنکه x در [0;1]باشد.
betap توزیع اول بتا ، مانند : betap(2#3#x) دو مقدار اول پارامترهای مقیاس هستند ؛ که باید بزرگتر از صفر باشند. >0.
par توزیع پارتو، مانند : par(2#1#x) اولین مقدار پارامتر مکان و دومی پارامتر شکل است.
pear توزیع پیرسون (نوع 3) مانند : pear(1#1#2#x) مقدار اول پارامتر مکان است ، دومی پارامتر مقیاس و سومی پارامتر شکل است.
nak توزیع ناکاگامی ، مانند : nak(4#1#x) مقدار اول شکل پارامتر و مقدار دوم پارامتر پخش است.
shg توزیع حرکت گومپرتز ,مانند shg(0.5#1#x) مقدار اول پارامتر مقیاس است, مقدار دوم حرکت پارامتر است, هر دو >0.
brw توزیع نسبیتی بریت-وینگر brw(1#2#x) مقدار اول تشدید, مقدار دوم پهنای تشدید و مقدار سوم انرژِی است.
gen توزیع مقدار بینهیات تعمیم یافته gen(0#1#0.2#x) مقدار اول موقعیت پارامتر است, مقدار دوم مقیاس و مقدار سوم حرکت پارامتر است.
Ft توزیع فیشر -تیپت , مانند Ft(1#2#x) مقدار اول موقعیت پارامتر, مقدار دوم مقیاس پارامتر. پارامتر دوم >0.
rossi توزیع روسی یا توزیع مقدار بینهیات مخلوط , مانند rossi(0#3#1#4#x) 4 مقدار اول به ترتیب c1, c2, d1 و d2.
gum1 توزیع گامبل نوع 1، مانند : gum1(2#1#x) دو مقدار اول پارامتر های a و b هستند
gum2 توزیع گامبل نوع 1، مانند : gum2(2#1#x) دو مقدار اول پارامتر های a و b هستند
trid توزیع مثلثی، مانند : trid(1#2#4#x) اولین مقدار حد پایین ، دومی محتملترین مقدار و سومی حد بالاست.

_ توزیعهای گسسته

bind توزیع دو جمله ای،مانند : bind(5#0.4#x) مقدار اولی تعداد آزمایشات و دومی احتمال موفقیت(پیروزی) است.
nbin توزیع دوجمله ای منفی، مانند : nbin(3#0.4#x) اولین مقدار ، پارامتری بزرگتر از صفر است و دومین مقدار یک احتمال است.
poi توزیع پواسون، مانند: poi(3#x) اولین مقدار λاست دومی مقدار مورد انتظار است.
skel توزیع اسکلام , مانند skel(1#2#x) دو مقدار اول میانگین دو توزیع پواسون مختلف است.
gkتوزیع گاوس -کوزمین , مانند gk(x)
geo توزیع هندسی، مانند : geo(0.8#x) اولین مقدار یک احتمال است.
hgeo توزیع فوق هندسی، مانند : hgeo(8#3#2#x) اولین مقدار تعداد کل مشاهدات است، دومی تعداد شکست های مشاهده شده و سومی تعداد مشاهدات نمونه و چهارمی تعداد شکست ها در نمونه است.
yule توزیع یول -شمعون , مانند yule(2#x) مقدار اول حرکت پارامتر است.
logs توزیع سری لگاریتمی، مانند : logs(0.1#x) اولین مقدار یک احتمال است.
zipf توزیع زیبف یا زتا zipf(3#x) مقدار پارامتر اول >0.
zm قانون زیپف -مندلبورت یا قانون پارتو-زیبف , مانند zm(100#1#2#x) سه مقدار اول به ترتیب N, q و s هستند. حداکثر مقدار N باید 100 باشد.
uni توزیع یکنواخت، مانند : uni(1#2#x) اولین مقدار حد پایین و دومین مقدار حد بالا است.

بالا

_ توابع خاص

traj سهمی خط سیر, مسیر پرتاب یک جسم , مانند traj(45#20#9.81#x) مقدار اول زاویه, مقدار دوم سرعت(مانند متر در ثانیه). مقدار سوم شتاب گرانشی(مانند در m/s²), گرانش معمولی زمین برای g = 9.81 m/s²است . مقیاس محور در این مثال متر است. مقاومت هوا نادیده گرفته شده است
pll عملگر موازی, استفاده های متفاوتی دیگر دارد مثلابرای محاسبه مدار موازی و مقاومت, مانند pll(20#30#x) هر مقدار آرگمانی که دوست دارید می توانید بدهید.
M1 میانگین حسابی M1(2#3#x) هر مقدار آرگمانی که دوست دارید می توانید بدهید.
M2 میانگین هندسی , مانند M2(2#3#x) هر مقدار آرگمانی که دوست دارید می توانید بدهید, فقط مقادیر مثبت مجاز است.
M3 میانگین همساز , مانند M3(2#3#x) هر مقدار آرگمانی که دوست دارید می توانید بدهید, فقط مقادیر مثبت مجاز است.
M4 ریشه میانگین توان های دو , مانند M4(2#3#x) هر مقدار آرگمانی که دوست دارید می توانید بدهید.
M5 میانه , مانند M5(2#3#x) هر مقدار آرگمانی که دوست دارید می توانید بدهید.
scir خم نیمدایره , مانند scir(x#1) برای نیم دایره ای با شعاع 1. برای فرمول sqr(r*r-x*x), که r شعاع است.
ell خم نیم بیضی ell(2#1#x) برای بیضی شعاع افقی 2 و شعاع عمودی 1. برای فرمول sqr((1-x*x/(a*a))*b*b).
ell2 نیم بیضوی اعلا یا نیم بیضوی بزرگ. ell2(2#3#4#x) برای نیم بیضی با شعاع افقی 2, و شعاع عمودی 3 و n=4.
lmn پروانه برنولی , مانندlmn(1#x) یک نیم پروانه برمی گرداند. برای نیمه دیگر از عبارت -lmn(1#x)استفاده بکنید.
lmn2 پروانه گرونو ع مانند lmn2(x) یک نیم پروانه برمی گرداند. برای نیمه دیگر از عبارت -lmn2(x)استفاده بکنید.
lmn3 پروانه بووس, مانند lmn3(1#x) یک نیم پروانه برمی گرداند. برای نیمه دیگر از عبارت -lmn3(1#x)استفاده بکنید.
pyth قضیه فیثاغورث , مانند pyth(x#1) برای فرمول c=sqr(a*a+b*b).
thr قاعده سه , مانند thr(x#1#2) فرمول برای thr(a#b#c) بصورت f(x)=b*c/a است.
fib اعداد فیبوناتچی , مانند fib(x) یا fib(x#1) اگر مقدار دوم برابر 1 باشد ,نمودار پیوسته نمایش داده می شود وگرنه نمودار گسسته نمایش داده می شود.
dc دکای نمایی , مانند dc(5#1#x) مقدار اول نخستین کمیت, مقدار دوم ثابت دکای.
erf تابع خطای گاوسی , مانند erf(x) برای شمارش سری تیلور مورد استفاده.
HY4 هایپر4,همچنین اربعه معروف یا توان-بالا, مانند HY4(x#3) برای x بتوان (x بتوان x). در این تابع ماکزیموم می تواند بسرعت افزایش یابد!
lambda تابع لامبدا , مانند lambda(x#3) برای x بتوان (x بتوان (3-1)).
sgm تابع حلقوی , مانند sgm(x) برای 1/(1+e^(-x)).
gomهم گومپرتز , مانند gom(2#-5#-3#x) مقدار اول مجانب بالایی, مقدار دوم پارامتر b و مقدار سوم سرعت رشد است. مقادیر دوم و سوم باید منفی باشند.
zeta تابع ریمن زتا برای مقادیر >1, مانند zeta(x)
eta تابع دایرکتل اتا , مانند eta(x)
stir تقریب استرلینگ برای فاکتوریلهای بزرگ , مانند stir(x) برای فرمول (2*pi*x)^(1/2)*(x/e)^x.
gamma تابع گاما (تعریف اویلر -وایرشتراس, تقریب), e.g. gamma(x) بعنوان توسیع تابع فاکتوریل و برای بسیاری از توزیع های آماری.
beta تابع اویلر بتا , مانند beta(2#x)
digamma تابع دیگاما , مانند digamma(x) برای D(gamma(x))/gamma(x).
omega تابع لامبرت-دبلیو یا تابع امگا یا حاصلضرب لگاریتم (تقریب), مانند omega(x)
theta تابع رامانوجان تتا , مانند theta(x#0.3) دو مقدار اول a و b هستند. abs(a*b) باید <1.
bump فراتابع بالاپایین, ψ, مانند bump(x) بین -1 و 1 عبارت exp(-1/(1-x*x)) را برمی گرداند ,در باقی نقاط 0 برمی گرداند.
srp خم مارپیچ , مانند srp(2#1#x) برای فرمول a*a*x/(x*x+a*b). دو مقدار اول a و b هستند.
bsc خمیدگی گاوسی بال-شاپد , مانند bsc(1#x) برای فرمول exp(-a*a*x*x), مقدار اول شکل پارامتر a است.
gbsc خمیدگی گاوسی بال-شاپد تعمیم یافته , مانند gbsc(1#2#-1#x) برای 1*exp(2*x-1*x*x).

بالا

_توابع برنامه ای

bool تابع مشخصه بولین , مانند bool(1/x) در مقادیری که تعریف نشده است چیزی برنمی گرداند, 0, در 0, وگرنه 1را برمی گرداند..
bool0 تابع معین بولین , مانند bool0(x) در مقدار 0 و مقادیر نامعین عدد صفر را برمی گرداند, در غیر اینصورت 1 را برمی گرداند.
bool1 تابع بولین تعریف نشده , مانند bool1(prime1(x))در صفر و مقادیر تعریف نشده چیزی را برنمی گرداند , در سایر مقادیر 1 را برمی گرداند.
con تابع وضعیت , مانند con(0#sin(x)#1) مقدار اول حد پایین, مقدار سوم حد بالا. اگر مقدار دوم بین دو حد باشد عدد 0 را برمی گرداند وگرنه 1 را می دهد.
rcon تابع وضعیت معکوس , مانند rcon(0#sin(x)#1) مقدار اول حد پایین, مقدار سوم حد بالا. اگر مقدار دوم بین دو حد باشد عدد 1 را برمی گرداند وگرنه 0 را می دهد.
wcon تابع وضعیت موزون , مانند wcon(0#sin(x)#1) اگر مقدار دوم بین دو مقدار اول و سوم باشد آن را برمی گرداند.
rwcon تابع وضعیت موزون معکوس , مانند rwcon(0#sin(x)#1) اگر مقدار دوم بین دو مقدار اول و سوم نباشد آن را برمی گرداند.
&& (و) می تواند شبیه تابع مینیمم ساخته شود , مانند min{ con[0#sin(x)#1] # con[0#cos(x)#1] }
|| (یا) می تواند با تابع ماکزیمم ساخته شود , مانند max{ con[0#sin(x)#1] # con[0#cos(x)#1] }
⊕ (xor) می تواند بوسیله تابع ماکزیمم منهای تابع مینیمم ساخته شود, مانند
max{ con[0#sin(x)#1] # con[0#cos(x)#1] } - min{ con[0#sin(x)#1] # con[0#cos(x)#1] }

بالا

_تکرار ( توابع تکرار)

y مقدار قبلی تابع , مثلا برای, y(0)+0.01 مقدار اولیه برای Y صفر هست, مقدار بعدی حاصل قرار دادن مقدار x و نظایر ان است.
y2 مقدار تابع قبل از پیشین , مانند y2(1)+0.001
stepتعداد تکرار, تقسیم شده توسط مقدار پارامتر , مانند step(100) 5 عدد تکرار ( در پهنای 500 پیکسل).
mean میانگین حسابی , مانند mean(sin(x)) به ما میانگین حسابی مقدار تابع روی محور x ها را روی محور y ها نشان می دهد
man تابع مندلبروت , مانند man(0#-1.9) برای y(0)*y(0)-1.9.
توجه : مشتق و انتگرال در مورد توابع تکرار نتایج معقولی بدست نمی دهد. و مقیاس لگاریتمی در این مورد کار نمی کند.

_ فراکتالها

rsf تابع تصادفی تکین (یک گونه پلکانی دیویلز), مانند rsf(0#2) برای y(a)+0.008*rand(0#1)*rand(0#1)*(b-a),از a (مقدار اول) به b (مقدار دوم) در 500 پیکسل پهنا. مقدار اولیه نقطه شروع در محور y هاست و مقدار دوم نقطه پایان در محور y هاست
wf تابع وایراشتراس , مانند wf(x#0.5#17#10) پارامتر دوم بین 0 و 1 است , مقدار سوم مثبت است و یک عدد صحیح فرد . حاصلضرب دوم و سوم باید بیشتر از 1+3/2*piباشد . مقدار چهارم تعداد تکرار انجام شده است ,در این اصل این مقدار بی نهایت است . اما اینجا حداکثر باید 100 باشد.
blanc خم بلانسمنج , مانند. blanc(x#10) مقدار دوم تعداد تکرار هاست که حداثکر 1000 است.
tak خم تاکاجی -لاندسبرگ , مانند tak(x#0.7#10) مقدار دوم پارامتری است که باید بین 0 تا 1 باشد . مقدار سوم تعداد تکرارهاست که حداکثر 1000 است.

بالا

معادلات مشتق و انتگرال

مشتق درون تابع به صورت زیر نوشته می شود :
D یا D1 مشتق اول , مانند D(x*x)
D2مشتق دوم , مانند D2(x^3)
D3 مشتق سوم , مانند D3(x^4)
  D0 یا D01 مشتق اول متناوب روی , مانند D0(x*x)
D02 مشتق دوم متناوب روی , مانند D02(x^3)
D03 مشتق سوم متناوب روی , مانند D03(x^4)
در مشتق فقط یکی از مشتقها می تواند روی یک تابع بکار برود. بنابراین جملاتی شبیه D(...)+D2(...) یا D(...)+D0(...) کار می کنند اما جمله ای شبیه , D(...)+D(...) کار نمی کند, D(...)+D1(...) با هم نمی توانند در یک عبارت باشند..
مشتق چهارم به بالا می تواند با ترکیب D3 دیگر مشتقها ساخته شود , مانند D(D3(sin(x))) (و نه D(D(...))). میزان استفاده از مشتقهای متوالی حداکثر 7 جمله و با رعایت ترتیب است , مانند D(D3(D03(...))).

انتگرال درون توابع به شکل زیر ایجاد می شود :
S یا S1 انتگرال اول , مانند S(x*x)
S2 انتگرال دوم , مانند S2(x)
S3 انتگرال سوم , مانند S3(1)
فقط استفاده از یک انتگرال در تابع مجاز است . بنابراین چیزهایی شبیه . S(...)+S2(...) کار نمی کنند.
انتگرالهای مرتبه 4 ام یا بالاتر بوسیله ترکیب انتگرال های دیگر با S3 قابل اجرا است.

بالا

تنظیمات نمایش

شما فقط چیزی که هست می توانید تغییر بدهید !

در قسمت متغیرهای نمودار شما می توانید رنگ بدنه , رنگ نمودار برای هر یک از سه تابع و تنظیمات نمایش برای تصویر و همچنین پسوند تصویر را تعیین بکنید.

توابع :

بدنهیک تابع است , که بر روی سه تابع f(x), g(x) و h(x)تعریف می شود و جایگزین Y می شود. و با سه تابع ترکیب می شود , مانند sin(Y) که سینوس سه تابع را ترسیم می کند.بوسیله این قسمت می توان به سادگی ارتعاشات نوسانی را ایجاد کرد مانند استفاده از 2*exp(-.5*x)*Y بعنوان بدنه, sin(x) بجای f(x) و sin2(x) بجای g(x).

بخش بعدی تعین رنگ برای نمایش تابع است . همچنین اینکه تابع بصورت پیوسته نمایش داده شود یا نقطه چین یا اینکه داخل ( خارج ) نمودار پر شود!
مشتق مشتق تابع را ترسیم می کند. همچنین در بالای نمودار بصورت f'(x)=[...]'نمایش داده می شود.
انتگرال شما می توانید فاصله ای که تابع انتگرال نمایش داده می شود را تنظیم بکنید (انتگرال روی ...).. In the graphic, در نمودار تابع به صورت F(x)=S[...]نمایش داده می شود. شما همچنین می توانید ثابت C را به انتگرال بیافزاید.
در از ... تا, شما می توانید دامنه تغییرات تابع را وارد بکنید ( میزان نمایش تابع ) و در آنجا قرار بدهید. بدین وسیله تابعی که رسم می شود در محدوده حدود x هایی که شما تعریف کردید نمایش داده می شود. همچنین در این قسمت ثابت pi aنیز پشتیبانی می شود.

تنظیمات نمایش :

در قسمت نوع تصویر شما می توانید پسوند png (متراکم سازی درجه 1), gif (GIF87a) یا jpeg (کیفیت 90درصد) را انتخاب بکنید. پسوند png بهتر از سایر پسوندها است
پهنا و ارتفاع به قسمت اندازه تصویر بروید و این قسمت را به دلخواه تغییر بدهید. کمترین اندازه 200 و بیشترین اندازه 500 است.
محدوده میزان تقسیم روی محرو مختصات را تعیین می کند. بیشترین مقدار برای این قسمت 100000 (یا -100000)است. برای توابع لگاریتمی این محدوده می تواند تا 10300بالا برود. این قسمت از ثابت piنیز پشتیبانی می کند.
فاصله محورها را به فواصلی مساوی تقسیم می کند و اعداد را روی محور می نویسد. بیشترین عدد 250 برای هرکدام از محورهای مختصات است. همچنین محورها باید قابل تقسیم بندی باشند وگرنه سیستم خطا می گیرد
خطوط مشبک خطوط مشبک راهنما را ترسیم می کند. حداکثر این خطوط برای طول و عرض برابر 250 است.
اندازه شاخص میزان ارتفاع شاخص ها در روی محور های مختصات را تعیین می کند
میزان اعشار تعداد ارقام اعشار برای دقت در ترسیم نمودار یا پیدا کردن مقدار یک نقطه در یک تابع
شکاف در مرکز مربعی را در مرکز می کشد . اگر این اندازه صفر باشد چنین مربعی نمایش داده نمی شود
ضخامت نمودار ضخامت نمودار را تعیین می کند که حداکثر تا 200 است

مقیاس می توان محور x ها یا y را به صورت لگاریتمی نشان داد. که در این صورت محور را بر حسب لگاریتم در پایه های 2 و10 و 100 و e نمایش می دهد در است در نمایش لگاریتمی نمی توان مشتق یا انتگرال یا توابع تکرار را بکار برد!

ربع برای نمایش ربع های محورهای مختصات بکار می رود و می توان یک یک از ربع های صفحه مختصات ( یا دو ربع های آن را ) بوسیله این قسمت نمایش داد

در بررسیشما می توانید تنظیماتی مانند نمایش ( یا عدم نمایش ) شبکه بندی , خطوط محور ها , اعداد محور , قاب , خطا را انجام داد

در دقت= شما می توانید یک فرمول یا ثابت را بنویسید و با Q جایگزین بکنید.برای آنکه از نتایج غیر قابل پیش بینی جلوگیری بکنید مقدار را در پرانتز قرار بدهید , بطور مثال. 1+x برای Q , (1+x)مناسب است.

در خط بعدی شما می توانید رنگ در تنظیمات و افزایش دقت (برای ترسیم بهتر)را تغییر بدهید. قطباگر شما قسمت نمایش نقطه ای را انتخاب بکنید برای پیدا کردن نقطه بکار می رود .متاسفانه این قسمت در حال تکمیل است!
شما همچنین می توانید تنظیم بکنید که خطوط راهنما در پشت یا جلوی نمودار نشان داده شود.
در گاما,شما می توانید یک گاما را تصحیح بکنید. این متغیر باید بزرگتر از 0 باشد و حالت استاندارد آن 1 است
در نور, شما عددی بین -255 تا 255 را برای تغییر نور تصویر تنظیم می کنید
در تیرگی, شما عددی بین -100 تا 100 را برای تغییر تیرگی وارد می کنید. اگر 0 وارد شود چیزی تغییر نمی کند
در چرخش, زاویه ای را برای چرخش نمودار تعیین می کنید
پوشاندن, محو, نگاتیو, عیر رنگی, سیاه و سفید و کناره افکت های تصویری هستند که سیستم برای شما تنظیم کرده است و می توانید تصویر را با آن افکت تصویری مشاهده بکنید
رنگ دلخواه در این قسمت شما می توانید سه رنگ دلخواه دلخواه 1-3 را در لیست رنگها قرار بدهید.برای این منظور شما باید یک کد 6 رقمی در مقیاس هگزا بدهید , مثلا ffffff برای سفید پیدا کردن کد هر رنگ.

در تنظیمات نمایش نمی توان بدلخواه تنظیمات را انجام داد. اما می توان تنظیمات را در حد مطلوب انجام داد

بالا

مقدار یک نقطه در تابع

یک تابع را در جایگاهش قرار بدهید یا یکی از دکمه های 1, 2 یا 3 را بفشارید تا توابعی که قبلا تعریف کرده اید در جایگاه مورد نظر کپی شود. سپس یک عدد ( نه فرمول ) را در قسمت مقدار قرار بدهید و گزینه محاسبه را برای دیدن نتیجه بفشارید. نتیجه بر اساس تنظیمات جایگاه ده دهیگرد می شود.توابع مشتق و انتگرال و توابع تکرار در این گزینه محاسبه نمی شود
برای وارد کردن چند متغیر از کلید فاصله روی صفحه کلید استفاده بکنید (مانند 1 2 3 4 5), برای بدست آوردن لیست مثبت مثبت مانند کنید +10 یارا وارد بکنید و برای اعداد منفی مقادیر منفی مانند -10 را وارد بکنید. این قسمت همچنین می تواند به عنوان ماشین حساب استفاده شود . که باید در قسمت تابع عبارت را بنویسید مانند 2*2 و قسمت مقادیر را خالی بگذارید

بالا

بارگذاری و ذخیره

برای ذخیره تغییرات , کافی است کدی که در داخل نوار مسیر قرار داده شده است را کپی کرده و در یک فایل متنی ذخیره بکنید. و زمانی که دوباره می خواهید از آن استفاده بکنید آن را در ان نوار بگذارید و گزینه دیدن نمودار را بزنید.

بالا

بازی و سرگرمی

شما می توانید از این سیستم برای خلق تصاویر گوناگون استفاده بکنید. بالاخص بوسیله رنگ بندی و تغییر تصاویر پس زمینه و همچنینی چرخش و تنظیات نور و ... می توانید به نتایج شگفت انگیزی برسید. ممکن است در نظر اول و بوسیله توابع ساده ای که در این سیستم تعریف شده است اینکار سخت یا حتی غیر ممکن به نظر می رسد اما با تمرین و تکرار می توانید به نتایج عجیبی برسید.

مثالها :
برای دیدن مثالها کد ها را ذخیره کرده و در مسیر بارگزاری و ذخیره قرار بدهید ( کد قبلی را پاک بکنید ) و سپس گزینه دیدن نمودار را بفشارید.

آسمان پر ستاره

a0=2&a1=Q&a2=Q&a3=Q*5&a4=5&a5=3&a6=0&a7=&a8=&a9=&b0=500&b1=500&b2=-5&b3=5&b4=-5&b5=5&b6=10&b7=10&b8=5&b9=5&c0=3&c1=0&c2=1&c3=1&c4=1&c5=&c6=1&c7=0&c8=0&c9=0&d0=1&d1=20&d2=20&d3=0&d4=&d5=&d6=&d7=&d8=&d9=&e0=&e1=&e2=&e3=rand2(-5#5#3)&e4=13&e5=14&e6=13&e7=12&e8=1&e9=1&f0=1&f1=1&f2=1&f3=-80&f4=-50&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&g0=&g1=0&g2=1&g3=0&g4=0&g5=0&g6=Y&g7=ffffff&g8=ffffff&g9=ffffff&h0=1&z


راه پر ستاره

a0=2&a1=-pow(x#2)+9&a2=-pow(x#2)+5&a3=&a4=5&a5=13&a6=8&a7=&a8=&a9=1&b0=500&b1=500&b2=-5&b3=5&b4=0&b5=10&b6=10&b7=10&b8=5&b9=5&c0=3&c1=0&c2=1&c3=1&c4=1&c5=1&c6=1&c7=0&c8=0&c9=0&d0=1&d1=20&d2=20&d3=0&d4=&d5=&d6=&d7=&d8=&d9=&e0=&e1=&e2=&e3=&e4=13&e5=14&e6=13&e7=12&e8=2&e9=2&f0=0&f1=1&f2=1&f3=0&f4=0&f5=&f6=1&f7=&f8=&f9=&g0=&g1=0&g2=1&g3=0&g4=0&g5=0&g6=Y&g7=ffffff&g8=ffffff&g9=ffffff&h0=1&z


گردباد شطرنجی

a0=2&a1=cat(2*(sqr(abs(x))-x/8)#x)&a2=6&a3=rand2(-2#0#2)&a4=1&a5=1&a6=9&a7=&a8=&a9=&b0=500&b1=500&b2=-5&b3=5&b4=-2&b5=8&b6=10&b7=10&b8=5&b9=5&c0=3&c1=50&c2=&c3=&c4=&c5=1&c6=1&c7=0&c8=0&c9=0&d0=1&d1=50&d2=50&d3=0&d4=&d5=&d6=&d7=&d8=&d9=&e0=&e1=&e2=&e3=&e4=18&e5=6&e6=13&e7=1&e8=2&e9=3&f0=0&f1=1&f2=1&f3=0&f4=0&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&g0=&g1=1&g2=1&g3=0&g4=0&g5=0&g6=Y&g7=ffffff&g8=ffffff&g9=ffffff&h0=1&z


ملخ هواپیما

a0=2&a1=x&a2=abs(x)^.9*sig(x)&a3=-(x/25)^3&a4=17&a5=37&a6=17&a7=&a8=&a9=&b0=500&b1=500&b2=-1000&b3=1000&b4=-1000&b5=1000&b6=10&b7=10&b8=5&b9=5&c0=3&c1=30&c2=&c3=&c4=&c5=&c6=&c7=0&c8=0&c9=0&d0=1&d1=10&d2=10&d3=0&d4=&d5=&d6=&d7=&d8=-120&d9=120&e0=&e1=&e2=&e3=&e4=37&e5=13&e6=13&e7=37&e8=2&e9=2&f0=2&f1=1&f2=1&f3=0&f4=0&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&g0=&g1=2&g2=1&g3=90&g4=0&g5=0&g6=Y&g7=ffffff&g8=ffffff&g9=ffffff&h0=1&z


بدون شرح

a0=2&a1=2^x&a2=x^2&a3=-200*x+3000&a4=6&a5=13&a6=13&a7=&a8=&a9=&b0=400&b1=400&b2=4&b3=15&b4=20&b5=1010&b6=10&b7=10&b8=5&b9=5&c0=3&c1=0&c2=&c3=&c4=&c5=&c6=&c7=0&c8=0&c9=0&d0=1&d1=20&d2=20&d3=0&d4=&d5=&d6=&d7=&d8=&d9=&e0=&e1=&e2=&e3=&e4=13&e5=14&e6=11&e7=11&e8=2&e9=2&f0=3&f1=&f2=1&f3=0&f4=0&f5=&f6=1&f7=&f8=&f9=&g0=&g1=1&g2=1&g3=35&g4=0&g5=0&g6=Y&g7=ffffff&g8=ffffff&g9=ffffff&h0=1&z


اعداد اول

a0=2&a1=prime(x)&a2=x-25&a3=x-300&a4=4&a5=3&a6=38&a7=&a8=&a9=&b0=500&b1=500&b2=500&b3=0&b4=0&b5=500&b6=10&b7=10&b8=5&b9=5&c0=3&c1=0&c2=1&c3=1&c4=1&c5=&c6=1&c7=0&c8=0&c9=0&d0=&d1=20&d2=20&d3=0&d4=&d5=&d6=&d7=&d8=&d9=&e0=&e1=&e2=&e3=&e4=38&e5=14&e6=21&e7=1&e8=2&e9=2&f0=2&f1=1&f2=1&f3=0&f4=0&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&g0=&g1=0&g2=1&g3=140&g4=0&g5=0&g6=Y&g7=ffffff&g8=ffffff&g9=ffffff&h0=1&z


بالا